"Основната задача на правото е да обезпечи свобода, като налага порядък"

Държателите на капитала и ръководителите на фирмите често не обръщат необходимото внимание на юридическото съпровождане и качеството на оказваната юридическа помощ. За това обикновено се сещат, едва когато се появят проблемите – засилено внимание от страна на държавните органи към фирмата, налагане на санкции, констатиране на прекомерни дебиторни задължения, отсъствие на възможност за съдебна защита на правата, увеличаване на корупционните плащания, противозаконна смяна държателя на капитала, ощетяване правата и интересите на държателите на капитала – и като правило, тогава, когато вече е невъзможно урегулиране без загуби… Същевременно, не винаги е очевидно, че, независимо от извъндоговорните и стоящите извън рамките на правно регулиране отношения, именно в интерес на държателите на капитала и ръководителите е необходимо ясно и конкретно, безспорно и еднозначно закрепване на правата и интересите в правнорелевантна форма, което обезпечава реалната им правна защита. Използването на финансови лостове за въздействие и възможността за «обезточване» на структурите често пъти не е достатъчно и не е ефективно: в най-добрия случай може да бъде спасен част от капитала, жертвайки при това част от бизнеса.

Отделна предпоставка за това се явява порочната практика, създадена на пазара на юридическите услуги, когато задачите се поставят тясно и проблемите се решават «в конкретния случай». Последиците от такъв подход са цяла система от «кръпки», които по същество не само не решават проблемите на фирмите, но в определен момент сами стават източник на проблеми: противоречията между тях не могат нито да бъдат заобиколени, нито преодолени.

В случая с използването на външно (аутсорсно) юридическо обслужване проблемът възниква от факта, че Вашата организация се явява просто «една от» и консултантите практически нямат възможност да вникват и да се задълбочават в същността на проблемите и процесите, протичащи конкретно във Вашата фирма.

В случай, че Вие сте избрали вариант, при който използвате собствени юристи, е възможно самите те да се позиционират като строго вспомагателно звено:

  • безпрекословно изпълнение на дадени разпореждания, ограничаване сферата на дейност в рамките на строго разпределяне пълномощията между отделите, осъществяване функциите на формално юридически принцип. Ще Ви бъде обоснована позицията, че правилно е юристите да «не се месят, където не им е работа», при това «пропускайки» да посочат последиците, а именно, че в този случай няма да отговарят за нищо, тъй като са изпълнявали висшестоящо разпореждане и заемането на позиция не се предполага;
  • поставяйки задача да бъде съставен договор за дарение, Вие ще го получите, даже зад него да стои договор за покупко-продажба в чист вид – тъй като на Вас Ви е бил нужен конкретно договор за дарение, а никой не иска да Ви разстройва с излишни подробности, че всяка съдебна инстанция по искане на съответния надлежащ орган ще прогласи дарението за покупко-продажба, с всички произтичащи от това негативни последици под формата на глоби и санкции за заобикаляне на закона с цел неизпълнение на данъчни и други задължения, а и винаги подобен резултат може да бъде оправдаван като последица не от юридическата неграмотност на Вашите подчинении, а от съществуващата административна система и общественно-политическа действителност
  • получаване на анализ и тълкуване на измененията в законодателството и съдебната практика, задълбочена разработка на юридически мерки и действия, които да бъдат предприети в съответствие с изменените условия, без да бъдат ущетени интересите на компанията, няма да получите, защото за тази цел има консултантски и адвокатски кантори – не е нужно да им се отнема прехраната, както и да се демонстрира личната професионална подготовка и пригодност (а най-често, тяхната липса)…

Поради целия комплекс изтъкнати фактори се създава убеждението, че юристите са паразитиращи образования, а огромна част от тяхната непосредствена работа се «размива» и се оказва ничие задължение или отговорност. Често пъти не се дооценява фактът, че юридически последици поражда даже текстът, публикуван на сайтовете на Вашите организации – т.е. препоръки и указания за съдържанието на публикациите трябва да даде именно юрист.

В случай, дори когато Вие сте успели да избегнете посочените проблеми, винаги е полезен страничен поглед, който би позволил да оцените действителното ниво на юридическо съпровождение и да го оптимизирате, да получите препоръки за подобряване качеството на юридическата съставна на Вашия бизнес, както и генериране на нови идеи за развитието на самия бизнес.

Добре дошли на сайта на

 

ООД «ДЕСИТИ ВЕРУМ» -

 

юридическа компания, която се специализира в областта на аналитиката, консултирането и международното право.

 

 

Ние не предлагаме готови решения:
нашата задача е да решим нестандартно стандартен проблем.

 

Нашата дейност се основава на следните принципи :

  • детайлно изучаване на клиентското обръщение с цел формирането на ясна представа за същността на възникналия проблем;
  • очертаване кръга на потенциално възможните способи за решаване на проблема и намиране оптималното решение с оглед конкретните условия;
  • индивидуален подход при формирането на заключителните документи/решения/стратегии, взимайки предвид очакванията и пожеланията на клиента.

Отличителна черта на компанията са детайлният, качествен и многостранен подход при построяването на решенията и моделите, който се постига благодарение на сравнително тясната специализация на фирмата, високият професионализъм на експертите и, не на последно място, факта, че предоставяните услуги не носят масов характер.

Създаването на компанията ДЕСИТИ ВЕРУМ има за цел да въплати дългогодишния и разнопланов юридически опит в сферата на оказване на висококачествени услуги в пазарния сегмент на правно обслужване.

ruenbg